Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

morsik
19:58

- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?

- Czy to coś złego?

- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.

— Stephen Chbosky
Reposted fromzupabiskupa zupabiskupa viajooo jooo
19:57
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit vianattaly nattaly
morsik
19:57
0393 51f9
Reposted fromdelain delain vianaska naska
morsik
19:55
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viainvisible-twelve invisible-twelve
morsik
19:55
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viainvisible-twelve invisible-twelve
morsik
19:55
morsik
19:54
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
morsik
19:54
morsik
19:54
19:52
1741 adf8 500
Reposted fromerial erial viadelicja8 delicja8
morsik
19:52
6357 36be

March 04 2017

20:34
morsik
20:34
0766 879a
morsik
20:34
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
morsik
20:34
8133 713a 500
morsik
20:34
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
morsik
20:33
7799 dd2b
morsik
20:33
3750 427a
morsik
20:33
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
morsik
20:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl