Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

morsik
18:50
morsik
18:50
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaunicornsforever unicornsforever
18:50
2122 1889
Reposted fromerial erial viaunicornsforever unicornsforever
morsik
18:48
0132 0b1d 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viapolciak polciak
morsik
18:48
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viapolciak polciak
morsik
18:47
6056 acfe
Reposted fromlaters laters viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
morsik
18:46
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viajustdisappear justdisappear
morsik
18:46
6065 2436
Reposted fromlaters laters viabufka bufka
morsik
18:46
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
morsik
18:45
3656 8473
Reposted fromdelain delain viapolciak polciak
morsik
18:45
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viainfime infime
morsik
18:44
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viainfime infime
morsik
18:44
Nie ma rozstań z godnością, niemal zawsze ktoś jest skrzywdzony, zraniony i kopnięty w dupę, czego skutki ciągną się za nim czasami do końca życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaglamorous glamorous

February 14 2017

morsik
12:43

July 02 2015

morsik
13:26
0083 348e
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamylove mylove
morsik
13:25
morsik
13:14
morsik
13:10
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
morsik
13:10
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych.
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
morsik
13:09
6204 9e3f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl